۰۲۶-۴۵۳۳۲۳۹۶ info@goharfam.com

خدمات

انجام کلیه پروژه های تحقیقاتی، پایلوت و صنعتـی در زمینه تولید فلزات و ترکیبات آنها از منابع اولیه و ثانویه، آنالیز و شناسایی مواد (دستگاهی و شیمی تر به همراه تحلیل نتایج) از جمله خدمات این واحد صنعتی می باشد.